Phan Thị Diễm Khanh

Đơn vị:Trung tâm ngắn hạn

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại: 0359 504 951

Email: [email protected]