ThS. Nguyễn Huỳnh Vi Vương

Đơn vị: Khoa Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn

Chức vụ: Trưởng khoa

Điện thoại: 0909234376

Email: [email protected]