Hồ Trọng Du

Đơn vị: Khoa Công nghệ kỹ thuật

Chức vụ: Trưởng khoa

Điện thoại: 0906473341

Email:  [email protected]