Tiếng Việt
V/v   Đăng ký thi lại lần 3

V/v Đăng ký thi lại lần 3

Phòng Đào Tạo thông báo:

Học sinh còn nợ môn ở học kỳ 2 được thi lại lần 3.

Thời gian đăng ký từ ngày 25/12/2017 đến hết ngày 29/12/2017 (tại phòng Đào Tạo).

Lịch thi dự kiến: ngày 30/12/2017.

Bình Luận