Tiếng Việt
Từ ngày 1/7/2019, Bằng đại học chính quy, tại chức hay liên thông đều có giá trị như nhau

Từ ngày 1/7/2019, Bằng đại học chính quy, tại chức hay liên thông đều có giá trị như nhau

Luật Giáo dục đại học 2018 quy định, văn bằng giáo dục đại học được cấp cho người học sau khi tốt nghiệp một trình độ đào tạo theo một hình thức đào tạo, gồm bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ và bằng tiến sĩ. Như vậy, người học theo học hình thức đào tạo nào thì sẽ được cấp bằng tốt nghiệp tương ứng với hình thức đào tạo đó.

Còn theo Điều 1 Luật này, văn bằng giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng trình độ tương đương, nghĩa là không ghi hình thức đào tạo khi cấp bằng cử nhân.

65389608_130245458182400_7960595336219590656_n

Như vậy, giáo dục đại học không còn phân biệt bằng cấp giữa các hình thức đào tạo. Do đó, từ 1/7/2019, bằng đại học chính quy hay tại chức, từ xa, liên thông đều có giá trị ngang nhau.

Quy định này nhằm tạo điều kiện cho sinh viên theo học các hình thức đào tạo khác nhau khi tốt nghiệp đại học có cơ hội ngang nhau trong việc công nhận văn bằng, tuyển dụng lao động.

Nguồn: Lê Văn Hậu


Hội trại truyền thống NTTU

Khai mạc kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ X

Bình Luận