Tiếng Việt
Thông báo nghỉ học môn Mỹ thuật ngày 09/12/2017

Thông báo nghỉ học môn Mỹ thuật ngày 09/12/2017

THÔNG BÁO

Ngày 09/12/2017, học sinh được nghỉ học môn Mỹ thuật (tiết 7-11).

Lý do: GV bận việc đột xuất.

 

Bình Luận